Met maatwerk het mentaal welbevinden van leerlingen vergroten - (2023)

18 mei 2023 – Steeds meer scholen besteden aandacht aan mentale gezondheid, constateren schoolpsychologen Hanneke Visser en Laura Stroo. Scholen hoeven daarbij niet zelf het wiel uit te vinden: de kennis en tools van Welbevinden op School en de Gezonde School-aanpak kunnen hierbij ondersteunen. Laura en Hanneke delen hun visie op werken aan mentaal welbevinden op school: ‘We kijken vooral naar wat er al goed gaat en proberen dat te versterken.’

Als schoolpsychologen zijn Laura Stroo en Hanneke Visser opgeleid in handelingsgerichte diagnostiek. Oftewel: wat werkt bij deze leerling en hoe kunnen we dat versterken? Laura: “Het betekent dat je niet alleen inzoomt op het probleem, maar juist kijkt waar het licht zit.”


Kijken waar het licht zit: dat doen ze ook als scholen die willen werken aan (mentaal) welbevinden hun hulp inroepen. Hanneke is vooral werkzaam in het (grootstedelijk) voortgezet onderwijs; Laura, die ook ervaring heeft als leerkracht, werkt vooral in het primair onderwijs.

Het valt hen op dat scholen steeds meer doen om het welbevinden van leerlingen én het team te vergroten. Soms ontbreekt het echter nog aan samenhang tussen al die interventies. Niet voor niets draagt één van hun inspiratieworkshops de naam ‘Van los zand naar samenhang’. Hanneke: “Als je als school een helder overzicht hebt van wat je al doet op het gebied van welbevinden en met welk doel, wordt snel duidelijk waar de hiaten zitten. En welke stappen je nog zou kunnen zetten.”

Welbevinden op School en de Gezonde School-aanpak zijn gericht op samenhang tussen de activiteiten op een school: in de lessen, de omgeving, het beleid en de signalering.

(Video) Mindfulness op school: werken aan welbevinden

De kennis en tools van Welbevinden op School en de Gezonde School-aanpak bieden gelegenheid om samen met de school te kijken waar de behoefte ligt, aan te sluiten bij wat de school al doet en te versterken wat goed gaat.

Het gaat om maatwerk, vult Laura aan. “Welke interventie is haalbaar voor deze school, met deze leerlingen en ouders, met dit team, op dit moment? Het kan ook betekenen dat je juist afscheid neemt van een interventie. Je kunt ook te veel doen of niet samenhangend. Het gaat erom: waarom doen we de dingen die we doen? Wat willen we bereiken en volstaat onze manier nog? Soms volstaat het aanscherpen van zaken die je al hebt, maar waar je in de hectiek van alledag wat minder bij stil hebt gestaan. Corrigeren we elkaars leerlingen nog zoals we met elkaar hebben afgesproken? Dragen we onze waarden en verwachtingen nog genoeg uit?”

Wat houdt jou op de been?
Als Hanneke en Laura worden gevraagd om een school te ondersteunen bij het werken aan welbevinden beginnen ze bij het team. Hanneke: “Je kunt leerlingen eigenlijk niet leren omgaan met stress als je dat onderwerp nog nooit hebt besproken in het schoolteam, met je collega’s.”

We weten uit onderzoek dat veerkrachtige schoolteams een positieve invloed hebben op de sociaal-emotionele én cognitieve ontwikkeling van leerlingen, zegt Laura. “Het belangrijkste instrument van de docent is hij of zij zelf. Als je overprikkeld bent, of moeilijk contact maakt, heeft dat invloed op de interactie met de leerlingen.”

Het verschil met het voortgezet onderwijs is dat teams in het basisonderwijs vaak kleiner zijn. Dat maakt ook dat aandacht voor mentaal welbevinden weleens impliciet blijft. Laura: “Dan hoor je: we vragen toch elke dag wel even aan elkaar hoe het gaat? Het is juist de kunst om even uit te zoomen en dan een metacognitief niveau te kijken hoe het écht gaat. Het is goed om daar bij stil te staan en elkaar de vraag te stellen: wat zien we hier gebeuren? Wat willen we bereiken en wie of wat hebben we daarvoor nodig?”

Bepaal wat je voor álle leerlingen doet
Het antwoord op die laatste vraag leidt vaak al tot een vorm van opluchting, weet Laura. “Laatst was ik op een school die veel leerlingen met gedragsvraagstukken telde. Toen we aan de hand van de piramide van ondersteuning [te vinden in de Praktijkkaart Welbevinden, van analyse naar interventies, red] in kaart brachten welke inzet op welke laag werd geboden, werd duidelijk dat de verhouding een beetje zoek was. Er ging heel veel tijd en energie zitten in een klein groepje leerlingen. Als je dat inzichtelijk maakt leidt dat vaak tot een soort aha-erlebnis: ‘daarom heb ik het zo zwaar’.”

(Video) Vlieg Erin! – getuigenis van leerlingen en leerkrachten

Daarmee zijn de problemen natuurlijk nog niet opgelost, erkent ze. “Belangrijk is om te bepalen wat je voor álle leerlingen doet op het gebied van mentale gezondheid. Het inzetten op mentaal welbevinden voor alle kinderen maakt dat er minder kinderen zijn die specialistischer hulp nodig hebben.”

Hoewel een-op-een-interventies altijd nodig en nuttig blijven, zijn beiden ervan overtuigd dat aandacht geven aan het mentaal welbevinden van de hele groep veel kan opleveren. Hanneke: “Onderwijs speelt zich altijd af in groepen. Aandacht voor groepsdynamiek, klassenmanagement en wat je van een klas als geheel verwacht heeft ook een positief effect op de individuele leerling. Dat zijn vaak kleine dingen zoals hoe je elkaar op de gang begroet, de taal die je gebruikt, maar ook lessen rond levensvaardigheden.”

Groepsgesprekken in plaats van tienminutengesprekken
Onlangs kreeg Hanneke het verzoek van een middelbare school te achterhalen waarom leerlingen van havo 4 zo ongemotiveerd leken – iets wat ze sinds de coronacrisis vaker hoort. “Aan hun motivatie bleek het niet te liggen. Leerlingen waren totaal het overzicht kwijt en geloofden niet meer dat ze de grote berg schoolwerk konden behappen. Ze hadden behoefte aan heldere stappenplannen en bevestiging.”

Een andere school verruilde de tienminutengesprekken tussen mentor, leerling en ouders voor besprekingen waarbij alle ouders tegelijk werden uitgenodigd. “Dat zorgt voor goede gesprekken en saamhorigheid.” Ouders spelen een belangrijke rol als het gaat om welbevinden op school, vinden beiden. Laura: “Het gaat om gemeenschapszin: het gevoel dat we met zijn allen, leerlingen, ouders en team iets te doen hebben.”

Hanneke: “Dat is misschien wel het ultieme: een plek waaraan leerlingen, docenten en ouders zich committeren. Een plek waar samen geleerd en geleefd wordt. Een plek waar een goede balans is tussen aandacht voor leren en aandacht voor welbevinden.” Bewustzijn, juist van wat goed gaat, daar draait het misschien wel om, besluit ze. “Laatst keek ik mee met een docent tijdens de les. Die docent had zelf helemaal niet in de gaten hoezeer een opmerking van hem de hele klas deed stralen.”

Ines Roessink is projectleider Welbevinden op School en werkte daarvoor vier jaar als Gezonde School-adviseur bij GGD Hollands Midden.

(Video) Deskundigen over Welbevinden op School | Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen

Wat was voor GGD Hollands Midden de aanleiding om scholen te gaan ondersteunen op het gebied van welbevinden?

“Door corona kwam er meer aandacht voor welbevinden. Eerst omdat mentale problemen van kinderen als gevolg van de schoolsluitingen toenamen. Toen de scholen weer open gingen, hoorden we veel terug dat leerlingen motivatieproblemen hadden. Ook waren er problemen met groepsvorming.”

Hoe kan een Gezonde School-adviseur daarbij helpen?

“Scholen krijgen allerlei aanbod in hun inbox gericht op welbevinden. Als je één keer goed nadenkt over wat je wil inzetten en waarom, dan hoef je daar niet ieder schooljaar opnieuw bij stil te staan. De Gezonde School-adviseur kan scholen hierbij ondersteunen. Hoe pak je dit aan, samen met betrokkenen in en om de school? En vooral: duurzaam en structureel?”

Waar begint zo’n plan mee?

“Het belangrijkste is draagvlak binnen het team: hoe denken zij dat hun school het beste kan werken aan mentaal welbevinden? En hoe is het met hun eigen mentale gezondheid gesteld? Vaak hebben leerlingen zelf ook goeie ideeën. Soms willen ze bijvoorbeeld meer chillplekken in de aula, of de last van het huiswerk beter verdelen over de week.”

(Video) Positief Onderwijs: Een dag in de klas van juf Nicky

Hoe kan Welbevinden op School helpen om gezondheidsverschillen terug te dringen?

“De Gezonde School-aanpak richt zich vooral op preventie van problemen voor álle leerlingen en studenten. Maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Sommige leerlingen hebben wat extra’s nodig. Scholen zouden goed moeten letten op die groep, en hoe het met ze gaat. Hoe komt de leerling op school? Heeft hij of zij ontbeten? De praktijkkaart Welbevinden en gelijke kansen van Welbevinden op School kan daarbij helpen.”

Kijken hoe andere scholen dit aanpakken? Op de website van Gezonde School kun je inspiratie opdoen.

Over Welbevinden op School en Gezonde School
Welbevinden op School is er voor scholen, gemeenten en GGD’en die het mentaal welbevinden van leerlingen en studenten in en om de school willen bevorderen. De kennis en tools van Welbevinden op School hebben hun basis in wetenschappelijk onderzoek, en helpen je snel op weg om vanuit een duurzame, gezamenlijke visie te werken aan welbevinden.

Binnen de Gezonde School-aanpak kiest een school één of meer gezondheidsthema’s om mee aan de slag te gaan. Welbevinden is een van deze thema’s. De aanpak gaat uit van wat een school al doet en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school. Er is in samenhang op verschillende plekken in de school aandacht voor welbevinden: als inhoudelijk thema tijdens de lessen en in de fysieke en sociale omgeving, in beleid en signalering.

Welbevinden op School en Gezonde School versterken elkaar door de uitwisseling van kennis en ervaring. Pharos en het Trimbos-instituut dragen vanuit Welbevinden op School bij aan de inhoud van het scholingsaanbod van Gezonde School. Gezonde School brengt de kennis in de praktijk via de Gezonde School-aanpak.

(Video) Terug naar school: Leren kinderen minder door de pretpedagogie?

Bron: trimbos.nl

Dit bericht is 374 keer gelezen.

FAQs

Met maatwerk het mentaal welbevinden van leerlingen vergroten -? ›

De aanpak gaat uit van wat een school al doet en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school. Er is in samenhang op verschillende plekken in de school aandacht voor welbevinden: als inhoudelijk thema tijdens de lessen en in de fysieke en sociale omgeving, in beleid en signalering.

Wat wordt er bedoeld met mentaal welbevinden? ›

Bij mentaal welbevinden gaat het om aspecten als tevredenheid, geluk en kwaliteit van leven. Psychische klachten zijn bijvoorbeeld gevoelens van stress, angst of somberheid. Bij psychische stoornissen is op basis van de aard en ernst van de psychische klachten een diagnose gesteld.

Wat betekent het welbevinden van de kinderen? ›

Welbevinden ontstaat wanneer de situatie tegemoet komt aan de basisbehoeften, wanneer kinderen beschikken over een positief zelfbeeld (zelfvertrouwen en zelfwaardegevoel), wanneer kinderen in voeling zijn met zichzelf (gevoelens doorleven). Hoog welbevinden is garantie voor een gave emotionele ontwikkeling.

Waarom is mentaal welzijn belangrijk voor studenten? ›

De geestelijke gezondheid van leerlingen op school is een cruciaal onderdeel van het onderwijssysteem. Uiteindelijk kunnen studenten met een positieve geestelijke gezondheid effectiever relaties opbouwen, beslissingen nemen en samenwerken . Deze positieve effecten ondersteunen de individuele student en hun grotere gemeenschap wanneer ze volwassen worden.

Wat is welbevinden in het onderwijs? ›

Welbevinden is een basisvoorwaarde voor kinderen om gezond en veilig op te kunnen groeien en te leren. Welbevinden is hoe iemand, bijvoorbeeld een kind, mentaal, sociaal en fysiek in het leven staat. Het is ook wel de mate waarin iemand zich tevreden voelt met zijn of haar leven.

Waarom is mentaal welbevinden belangrijk? ›

Mentaal welbevinden, een onderdeel van een gezond leven

- Goed in je vel zitten is belangrijk voor iedereen. Wie zich mentaal goed voelt, ontplooit beter zijn talenten, gaat beter om met stress en belangrijke levensgebeurtenissen, werkt productief en vruchtbaar, en draagt meer bij tot de gemeenschap.

Wat zijn de 5 pijlers van welbevinden? ›

Met de vijf pijlers (de vijf sterren van het Keurmerk) van de welbevinden-theorie uit de positieve psychologie zorg je voor meer plezier, betrokkenheid, zingeving, positieve relaties en succes.

Hoe kan je welbevinden stimuleren? ›

Probeer zelf goed in je vel te zitten en aandacht te hebben voor de kleine positieve dingen. Je gemoedstoestand heeft een invloed op je kinderen. Door zelf optimistisch te zijn, kan je kinderen leren het leven door een roze bril te bekijken.

Hoe werken aan welbevinden in de klas? ›

Zo kun je helpen:
 1. Neem een visie op welbevinden op in het schoolbeleid.
 2. Bepaal kernwaarden en zorg voor duidelijke regels om van school een veilige plek te maken.
 3. Betrek leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers bij het onderwijs. ...
 4. Besteed aandacht aan het welbevinden van leerkrachten.

Hoe zorg je voor welbevinden? ›

Als zorgverlener is het belangrijk dat je aandacht hebt voor het mentale welbevinden van ouderen. Hoe voelt iemand zich? Hoe gaat hij of zij om met ziekte of mentale achteruitgang? In de zorg is het belangrijk dat je aandacht hebt voor hun verhaal, goed luistert en open staat voor de levensvragen van ouderen.

Welke invloed heeft mentale gezondheid op leerlingen op school? ›

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen het energieniveau, de concentratie, de betrouwbaarheid, het mentale vermogen en het optimisme van een student aantasten, waardoor de prestaties worden belemmerd . Onderzoek wijst uit dat depressie gepaard gaat met lagere gemiddelden, en dat gelijktijdig optredende depressie en angst deze associatie kunnen versterken.

Waarom is mentale gezondheid belangrijk voor kinderen? ›

Mentaal gezond zijn tijdens de kindertijd betekent het bereiken van ontwikkelings- en emotionele mijlpalen en het aanleren van gezonde sociale vaardigheden en het leren omgaan met problemen . Geestelijk gezonde kinderen hebben een positieve levenskwaliteit en kunnen goed functioneren thuis, op school en in hun gemeenschap.

Wat hoort bij welbevinden? ›

Wat is welbevinden? Lees verder. Sociaal-emotioneel welbevinden staat voor een positieve geestelijke gezondheid, bepaald door optimisme, geluk, vitaliteit, veerkracht, gevoel van betekenis hebben, eigenwaarde, ervaren van ondersteuning uit de omgeving en het goed weten om te gaan met de eigen emoties.

Welke soorten welbevinden zijn er? ›

In deze definitie komen drie soorten van welbevinden naar voren; namelijk het emotioneel welbevinden, het psychologisch welbevinden en het sociaal welbevinden (Bohlmeijer, Bolier, Steeneveld, Westerhof & Walburg, 2013).

Wie is verantwoordelijk voor ons welbevinden? ›

Het mentaal welzijn van jonge mensen is de verantwoordelijkheid van ons allen: ouders, gezinnen, families, vrienden, jeugdleiders, sporttrainers, …

Wat is een voorbeeld van mentaal welzijn? ›

iemand hebben om mee te praten die steun en geruststelling kan bieden . gezond eten en regelmatig sporten. tijd doorbrengen met mensen die dezelfde interesses delen. nieuwe dingen ervaren, zoals ander voedsel proberen, reizen of nieuwe mensen ontmoeten.

Hoe zorg je voor een goede mentale gezondheid? ›

Deze tips helpen je hierbij.
 1. Breng structuur aan in je dag. Als je op zondag tot laat in je bed blijft liggen, gebeurt er de rest van dag ook niet veel meer. ...
 2. Zorg goed voor jezelf. ...
 3. Leer iets nieuws of vind een nieuwe hobby. ...
 4. Blijf in contact met anderen. ...
 5. Praat over je gevoelens.
Oct 16, 2020

Wat zijn de 4 elementen van welzijn? ›

Voor de algehele gezondheid en het welzijn is het belangrijk dat we naar ons leven als geheel kijken. Vier sleutelelementen die een rol spelen in ons welzijn zijn onze geest, ons lichaam, onze geest en onze omgeving (inclusief onze relaties).

Wat zijn de 4 pijlers van welzijn? ›

Voeding, Lichaamsbeweging, Ontspanning, Slaap . Deze pijlers werken samen om je lichaam en geest gezond te houden.

Hoe betrokkenheid verhogen in de klas? ›

Toon je eigen betrokkenheid door het delen van persoonlijke verhalen. Dit nodigt de leerlingen uit om naar hun eigen persoonlijke banden met het onderwerp te kijken. Gebruik humor, zoals zelfspot, grappige krantenkoppen of quotes.

Wat is een goede werkhouding in de klas? ›

Een goede werkhouding bestaat uit drie onderdelen: een leerling dient gemotiveerd, geconcentreerd en zelfstandig te zijn. Op deze manier is de leerling in staat effectief en op een positieve manier bezig te gaan met de leerstof en deze leren begrijpen en toe te passen.

Hoe verbeter je de sfeer in de klas? ›

Werk regelmatig met klassenbouwers of energizers. Een goede manier om de sfeer positief te beïnvloeden en zelfs op meta-niveau gesprekken te hebben met elkaar (wat zie ik hier nu gebeuren). Stel duidelijke grenzen en communiceer hier duidelijk over. Dit kan streng over komen, maar dat mag als leerkracht!

Hoe zorg je dat een kind zich veilig voelt? ›

Wat kun jij doen zodat je kind zich weer goed voelt?
 • Praat met je kind. Luister met aandacht naar je kind. ...
 • Toon erkenning en waardering. Laat aan je kind zien dat je er altijd bent. ...
 • Bied emotionele steun. Knuffel en troost je kind. ...
 • Doe samen leuke dingen. ...
 • Heb oog voor een gezonde levensstijl.

Wat is mentaal functioneren? ›

Wat is mentaal vermogen? Zoals mensen een fysieke conditie hebben die hen in staat stelt om beter te werken en op een hoger niveau te sporten, zo hebben mensen ook een mentaal vermogen. Mentaal vermogen heeft betrekking op emotionele, cognitieve en sociale vaardigheden.

Hoe beïnvloedt onderwijs de gezondheid positief? ›

Onderwijs kan ook leiden tot meer accurate overtuigingen en kennis over gezondheid , en dus tot betere levensstijlkeuzes, maar ook tot betere vaardigheden en meer zelfverdediging. Onderwijs verbetert vaardigheden zoals geletterdheid, ontwikkelt effectieve gewoonten en kan de cognitieve vaardigheden verbeteren.

Hoe beïnvloedt een gebrek aan opleiding de geestelijke gezondheid? ›

Lager onderwijs wordt geassocieerd met " een gebrek aan psychosociale middelen " (Neimeyer, H. et al., 2020) – zoals een gevoel van controle, veerkracht, het vermogen om bevrediging uit te stellen en toegang tot culturele activiteiten – en blootstelling aan meer dagelijkse stressfactoren.

Wat beinvloed mentale gezondheid? ›

Onze geestelijke gezondheid wordt beïnvloed door vele interne en externe factoren, zoals onze emoties, onze omgeving en mentaliteit. Stress bijvoorbeeld kan een belangrijke belemmering zijn voor een goede geestelijke gezondheid. Geestelijke gezondheid wordt ook beïnvloed door onze cognitie en cognitieve toestand.

Hoe welzijn op het werk verhogen? ›

Welzijn op het werk: 5 tips om een werknemer gelukkig te maken
 1. #1 Creëer een veilige werkomgeving. ...
 2. #2 Organiseer een gepaste ontvangst. ...
 3. #3 Bied ontwikkelingsmogelijkheden. ...
 4. #4 Zet in op zelfstandigheid. ...
 5. #5 Houd de vinger aan de pols bij uw werknemer.

Hoe word je mentaal gezonder? ›

9 tips om je mentaal fit te voelen
 1. Denk positief. Wat we denken heeft veel invloed op hoe we ons voelen en kan zo bijdragen aan je mentale gezondheid. ...
 2. Doe elke week iets nieuws. ...
 3. Doe leuke dingen. ...
 4. Stop met piekeren. ...
 5. Ga puzzlen. ...
 6. Maak een wandeling of ga sporten. ...
 7. Eet voldoende omega 3 vetzuren. ...
 8. Leer iets nieuws.
Jun 18, 2018

Welk kenmerk komt voor bij mentaal gezonde kinderen? ›

Kinderen met een goede geestelijke gezondheid voelen zich geliefd, veilig en geborgen in hun omgeving . Ze voelen zich meestal ook gelukkig en positief over zichzelf. Ze zijn aardig voor zichzelf in moeilijke tijden of wanneer de dingen niet gaan zoals ze hadden verwacht. Dit betekent dat ze het goed vinden om nieuwe of uitdagende dingen te proberen.

Hoe kan psychologisch welzijn de ontwikkeling van een kind beïnvloeden? ›

Een goede geestelijke gezondheid stelt kinderen in staat helder te denken, zich sociaal te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden te leren . Bovendien zijn goede vrienden en bemoedigende woorden van volwassenen allemaal belangrijk om kinderen te helpen zelfvertrouwen, een hoog zelfbeeld en een gezonde emotionele kijk op het leven te ontwikkelen.

Waarom is een goede geestelijke gezondheid belangrijk bij kinderen antwoorden? ›

Kinderen en adolescenten verwerven cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden die hun toekomstige geestelijke gezondheid bepalen en die belangrijk zijn voor het aannemen van volwassen rollen in de samenleving . De kwaliteit van de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien, bepaalt hun welzijn en ontwikkeling.

Wat zijn de vier 4 belangrijkste soorten persoonlijk welzijn? ›

Fysiek welzijn. Economisch welzijn. Sociaal welzijn. Ontwikkeling en activiteit .

Wat doet de overheid om aandacht te besteden aan welbevinden? ›

De Vlaamse overheid investeert in een preventief beleid en een actieplan rond werkgebonden stress en burn-out. Door te werken aan welzijn creëert de Vlaamse overheid een werkomgeving waarin mensen zich goed voelen, waardoor ze hun potentieel kunnen ontwikkelen ten voordele van zichzelf en van hun organisatie.

Wat is een ander woord voor welbevinden? ›

welbevinden (zn) : prosperiteit, voorspoed, welstand, welvaren, welzijn, welvarendheid. welbevinden (zn) : gezondheid, gezondheidstoestand, salubriteit.

Wat is de betekenis van mentaal? ›

"Mentaal" verwijst naar de geest of de psychologische en emotionele toestand van een persoon. Het kan verwijzen naar de geestelijke gezondheid of mentale processen zoals denken, redeneren, waarnemen en geheugen.

Wat is mentaal zijn? ›

Geestelijke gezondheid omvat ons emotionele, psychologische en sociale welzijn . Het beïnvloedt hoe we denken, voelen en handelen. Het helpt ook om te bepalen hoe we met stress omgaan, hoe we ons tot anderen verhouden en hoe we gezonde keuzes maken. 1 . Geestelijke gezondheid is belangrijk in elke levensfase, van kindertijd en adolescentie tot volwassenheid.

Wat valt er onder lichamelijk welbevinden? ›

Domein: lichamelijk welbevinden. De cliënt mag rekenen op adequate gezondheidsbescherming en -bevordering, een schoon en verzorgd lichaam en smakelijke maaltijden, hapjes en drankjes. Dit stelt de norm voor verantwoorde zorg als je kijkt naar het domein Lichamelijk welbevinden.

Wat zorgt voor welbevinden? ›

Je mentaal welbevinden wordt voor een deel bepaald door hoe goed je je voelt en door de positieve emoties die je ervaart. Het gaat dan over positief en optimistisch zijn, zelfvertrouwen hebben en je goed in je vel voelen. Positieve gevoelens beschermen je namelijk tegen moeilijkere momenten.

Hoe kan je mentaal beter worden? ›

In dit artikel leer je hoe je ervoor zorgt dat je mentaal in conditie blijft.
 1. Denk vaker positief. ...
 2. Houd controle over je tijd. ...
 3. Doe dagelijks ontspanningsoefeningen. ...
 4. Eet bewust en met aandacht. ...
 5. Onderneem regelmatig leuke dingen en boost je mentale gezondheid. ...
 6. Tob niet. ...
 7. Sport elke dag.
Nov 11, 2014

Wat bedoel je met mentaal werk? ›

werk of inspanning die voornamelijk of grotendeels bestaat uit mentale activiteit, gedachten, verbeelding, enz., in tegenstelling tot fysiek of handmatig werk .

Hoe rust je mentaal uit? ›

Hoe krijg je weer rust in je hoofd?
 • Ga monotasken, focus op één ding. ...
 • Plan rustmomenten in en probeer ademhalingsoefeningen te doen. ...
 • Maak een breindump. ...
 • Zorg voor zo min mogelijk afleiding. ...
 • Ruim je werkplek op (ook thuis). ...
 • Bereid je voor. ...
 • Lachen is gezond. ...
 • Ga bewegen, de natuur in.
Sep 29, 2019

Wat zijn de belangrijkste componenten van mentaal welzijn? ›

Geestelijke gezondheid kan verder worden onderverdeeld in drie hoofdcomponenten: cognitieve gezondheid, emotionele gezondheid en gedragsgezondheid . Elk van deze componenten staat in wisselwerking met en beïnvloedt de andere, en ze zijn allemaal essentieel voor het algehele welzijn.

Wat zijn de 5 domeinen? ›

De Algemene Welzijnsdoelen zijn een praktische vertaling van de Vijf Domeinen van het Model, namelijk: 1) 'Voeding', 2) 'Fysieke Omgeving', 3) 'Gezondheid', 4) 'Gedragsinteracties' en 5) 'Mentale Toestand'.

Wat zijn de 4 domeinen van het zorgleefplan? ›

Werken met een zorgleefplan
 • Domein Mentaal welbevinden en autonomie of 'je geestelijk goed voelen'
 • Domein Lichamelijk welbevinden of 'goed verzorgd, een prettig gevoel'
 • Domein woon- en leefomstandigheden.
 • Domein participatie 'meedoen, op eigen wijze actief zijn'

Videos

1. Betrokkenheid verhogen (special*)
(Opvoeding & Onderwijs in 2 min.)
2. Samsen-Bronsveld & Smeets - Afstandsonderwijs: Welbevinden en motivatie van groepen leerlingen
(researchED Netherlands)
3. Een gedifferentieerd aanbod in de klas voor cognitief begaafde lln 3de gr BO & SO. GEEF AF!
(Eureka Leuven)
4. Inspiratiebijeenkomst ‘Schoolbrede aanpak voor Welbevinden op School’ | Pharos
(Pharos | Expertisecentrum Gezondheidsverschillen)
5. Judith 't Gilde - Gebruik maken van de buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen
(researchED Netherlands)
6. Webinar Welbevinden op school, een zaak van onderwijs én gemeente | Pharos
(Pharos | Expertisecentrum Gezondheidsverschillen)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg Kuvalis

Last Updated: 29/05/2023

Views: 5764

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg Kuvalis

Birthday: 1996-12-20

Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

Phone: +68218650356656

Job: IT Representative

Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.